• Etablering av riggplass

  • Drift og vedlikehold av provisorium knyttet til drift - lys, varme, tørk, byggstrøm, vann, lump og skifterom

  • Periodisk og forefallende rydding, renhold og avfallshåndtering

  • Periodisk og forefallende vedlikehold og revisjon av provisorium i bygget

  • Kontroll av ytre sikring, merking og skilting med hensyn til 3. person

  • Produsere midlertidige vegger, dører, trapper etc.

  • Ivareta sikkerheten iht. verneplan, med vedlikehold og endringer av sikringstiltak

  • Delta på HMS runder og utføre utbedringer

  • Inntransport og fordeling av materialer, utstyr m.m.